در این پست سعی میکنیم بیشتر کلماتی که در امتحان گواهینامه شما میبینید را لیست کنیم

Fahrstreifen = بین دو لاین خیابان

Gefährdung = به خطر انداختن

Scheinwerfer = مه شکن ماشین

beeinträchtigen = مختل کردن

befahren = با وسیله نقلیه راندن

schleudern = چرخیدن (ماشین دور خودش چرخیدن)

Stoßdämpfer = کمک فنر

Lenkung = فرمان

beeinträchtigen = مختل کردن

Abblendlicht = نور پایین (ماشین)

die Geschwindigkeit herabsetzen = پایین آوردن سرعت